przekreśl|ić

przekreśl|ić
pf — przekreśl|ać impf vt 1. (usunąć przez skreślenie) to cross out a. through [słowo, zdanie]
- w rękopisie jest fragment przekreślony zapewne ręką autora the manuscript contains a passage which was probably crossed out by the author himself
- przekreślenie tego zdania zmieni sens akapitu crossing out this sentence will alter the meaning of the whole paragraph
2. przen. (zniweczyć) to shatter [plany, nadzieje, marzenia]; to blight [karierę, szanse] 3. przen. (puścić w niepamięć) to erase [przeżycie, podziały]
- przekreśliła całą swą przeszłość she drew a line through her whole past life
- wierzył, że urazy psychiczne uda się przekreślić he believed that psychological damage can be erased
przekreślić kogoś pot. to write sb off
- to, co zrobiła, przekreśla ją w moich oczach after what she has done I’m writing her off

The New English-Polish, Polish-English Kościuszko foundation dictionary. 2003.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”